Vyberte stránku

Obchodní podmínky

1. KDO JSEM A CO DĚLÁM?

Prostřednictvím těchto stránek si můžte objednat moje služby především v oblasti reklamy – tedy konzultace, audit a správu reklamních kampaní.

 1. Jsem Michal Jankovič, jednatel Digiminds s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Brno, 602 00, IČ 17481481, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 130039 a taky podnikající fyzická osoba IČ: 09457984, zapsaná v živnostenském rejstříku dne 26.08.2020 vedeném u Živnostenského úřadu města Brna („michaljankovic.cz“, „já“).
 2. Po provedení objednávky mých služeb prostřednictvím mých webových stránek nebo emailu může mezi námi dojít k uzavření smlouvy o poskytování služeb.

Tyto obchodní podmínky potom upravují naše vzájemná práva a povinnosti, která vzniknou v souvislosti nebo na základě této smlouvy.
Moje služby s ohledem na jejich povahu poskytuji jen podnikatelům. Proto, prosím, mějte na paměti, že uzavřením smlouvy se mnou potvrzujete, že mé služby poptáváte pro své podnikatelské účely.

2. OBJEDNÁVKA MÝCH SLUŽEB

Po provedení poptávky mých služeb prostřednictvím formuláře, e-mailu nebo jiného komunikátoru Vám nabídnu konkrétní podmínky spolupráce. Když se spolupráci souhlasíte písemně, ústně nebo zaplacením první vystavené faktury, dochází tímto okamžikem k uzavření smlouvy.

Podrobnosti k mým službám si přečtěte zde:

 1. Na základě objednávky některé z mých služeb ještě nevzniká sám o sobě mezi námi žádný smluvní vztah – po provedení objednávky vás budu informovat o podrobnostech týkající se dané služby, zejména o volných termínech, předpokládaném obsahu a ceně za poskytnutou službu. Smluvní vztah mezi námi vznikne až na základě vzájemného odsouhlasení služby, rozsahu a ceny.
 2. Vezměte, prosím, na vědomí, že si vyhrazuji právo odmítnout jakéhokoliv klienta, u něhož shledám poskytnutí mých služeb jako nevhodné, nepotřebné nebo neúčelné.
 3. Pokud si objednáte službu v podobě komplexní správy a nastavení reklam na Google, Seznamu, nebo jiných platformách, potom (pokud se nedomluvíme jinak), platí, že:
  • služby poskytuji měsíčně, po dobu neurčitou
  • za tuto službu účtuji paušální měsíční částku – vždy za uplynulý kalendářní měsíc
  • faktura má splatnost 14 dní
  • v odměně nejsou hotové náklady (poplatky za reklamu, obsah, apod.)
  • pokud nemohu službu poskytovat z důvodu na vaší straně (například účet nemá dostatečné finanční prostředky, nepředali jste přístupy k účtu, materiálům apod.), vzniká mi nárok na paušální náhradu za pro vás vyhrazený čas – její výše odpovídá smluvené měsíční odměně
  • plněním mohu pověřit naše subdodavatele, spolupracující odborníky a zaměstnance
 4. Pokud není dohodnuto jinak, má se za to, že po dobu naší práce na Vaší kampani do ní nikdo kromě nás nebude zasahovat bez našeho vědomí. Zásahy do kampaní, o kterých nevíme, se mohou příčit účelu a povaze námi poskytovaného plnění či ztěžovat nebo znemožňovat řádné splnění povinností poskytovatele.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kolik budete za mé služby platit záleží na naší domluvě.

V případě odměny formou hodinové sazby účtujeme veškerý čas spojený s prací na Vaší kampani, včetně konzultací.

Jakými způsoby můžete platit a další platební podmínky si přečtěte zde:

 1. Cenu za mé služby můžete uhradit po vystavení faktury bezhotovostně převodem na účet.
 2. Pokud se tak domluvíme, můžete hradit cenu za mé služby také formou zálohy.
 3. Pokud budete platit převodem, prosím vás o uhrazení ceny služby společně s uvedením variabilního symbolu platby.
 4. Po uhrazení služby ceny vám vystavím daňový doklad. Jsem plátcem daně z přidané hodnoty.
 5. Pokud budete v prodlení se splatností faktury, vyhrazujeme si právo pozastavit bez náhrady správu kampaní do obdržení platby. V tomto případě nemáte nárok na jakoukoliv náhradu spojenou s ušlým ziskem za dobu pozastavení správy PPC kampaní.
 6. Jsem plátce DPH, veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. Poplatky za kliknutí na reklamy nejsou v zahrnuty v ceně, platíte je sami přímo společnosti Google / Sklik / Facebook / jiným inzertním systémům.

4. PODKLADY REKLAMY A PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

 1. Objednáte-li si reklamu do obsahové sítě nebo YouTube, jste povinen dodat podklady, a to ve formátech specifikovaných emailovou nebo jinou komunikací.
 2. Jako objednatel odpovídáte za: obsah,nezávadnost, pravdivost obsahu, grafickou kvalitu veškerých podkladů, za soulad veškerých podkladů se Zákonem o reklamě, Zákonem na ochranu spotřebitele a dalších souvisejících předpisů omezující obsah a provedení reklamy. Zároveň prohlašujete, že jste nositelem veškerých autorských práv k poskytnutým podkladům a že neporušujete práva žádného jiného oprávněného subjektu.
 3. Navázáním spolupráce nám udělujete bezvýhradný souhlas s použitím veškerých Vámi poskytnutých podkladů a materiálů, a stejně tak souhlas s tím, že použijeme jakýkoliv text, grafické vyobrazení, obrázek, informace a jakékoliv údaje z Vašich webových stránek či pokladů nám zaslaných elektronicky.
 4. Uzavřením spolupráce nám udělujete souhlas s použitím ukázek reklamy v rámci propagace našich služeb.

5. CO KDYŽ SLUŽBY BUDOU MÍT NĚJAKOU VADU?

Snažím se vám dodat mé služby v co nejkvalitnějším stavu, někdy se však i při vynaložení veškeré péče může stát, že služba může být nějakým způsobem vadná. V následujícím odstavci je popsáno, jak v takových případech postupovat a jak probíhá uplatnění práv z vadného plnění.

 1. Pokud máte za to, že poskytnutá služba má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), máte právo uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem (zejména občanský zákoník). Vezměte ale, prosím, na vědomí, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba nebo školení neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.
 2. Reklamaci uplatněte na ppc@michaljankovic.cz.
 3. K reklamaci uveďte vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Vše vyhodnotím bezodkladně.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K objednávce služeb a k uzavření smlouvy a plnění z ní potřebuji znát vaše osobní údaje. Zpracovávám Vaše osobní údaje v souladu se zákonem a jsou u mne v bezpečí. Více podrobností si můžete přečíst v následujícím textu:

 1. K naplnění smlouvy zpracovávám, jako správce osobních údajů, vaše následující osobní údaje:V případě objednávky služeb přes kontaktní formulář:
  Jméno, příjmení; E-mailovou adresu; Webová stránka; Dotaz;

  V případě uzavření smlouvy o poskytování služeb:
  Jméno, příjmení; E-mailovou adresu; Webová stránka, pokud se jedná o osobní údaj; Fakturační adresu; Případně IČ;

  v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), a to za účelem umožnění komunikace mezi vámi a mnou a případně následné poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

  • V případě, že mne kontaktujete přes kontaktní formulář, ale nakonec k uzavření smluvního vztahu nedojde, budu vaše osobní údaje uchovávat po dobu 6 měsíců.
  • V případě, že mezi námi k uzavření smluvního vztahu dojde, budu uchovávat a zpracovávat vaše osobní údaje je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

  Výše uvedené zpracování je umožněno na základě
  čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
  a čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

 2. Na e-mailovou adresu vám mohou být v případě uzavření smlouvy zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e-mailu na adresu ppc@michaljankovic.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailovou adresu budu za tímto účelem zpracovávat po dobu 3 let od uzavření smlouvy.
 3. Prohlašuji, že veškeré vaše osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představuje fakturační systém Fakturoid s.r.o., se sídlem V Pláni 532/7, Praha – Lhotka, 142 00, IČO 04656679, zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250448, a naši spolupracující odborníci, coby subdodavatelé služeb; případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužívám.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,
  • vyžádat si u mne přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po mně výmaz osobních údajů – výmaz provedu, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo mými oprávněnými zájmy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mne nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 5. Pokud mi v rámci spolupráce zpřístupníte osobní údaje vašich klientů ve smyslu Nařízení, jako správce takových osobních údajů máte povinnost mne upozornit na nakládání s osobními údaji a zajistit dostatečné právní i faktické zabezpečení, které Nařízení po správci i zpracovateli osobních údajů požaduje. Pro tyto případy uzavíráme zpracovatelskou smlouvu, která je přílohou těchto obchodních podmínek.

7. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto udělujete souhlas fyzické osobě Michalovi Jankovičovi, IČ: 09457984, zapsané v živnostenském rejstříku dne 26.08.2020 vedeném u Živnostenského úřadu města Brna, a firmě DigiMinds, s.r.o., IČ 17481481, zapsané v obchodním rejstříku vedeném na Krajském soudě v Brně, spisová značka C 130039/KSBR (dále jen „Správce“) ke správě vašich osobních údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje Správce zpracovává v souladu s právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze pro níže uvedené účely na základě právních základů:

 • plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • marketingové účely na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR o nabízení;
 • služeb a jiných aktivitách, včetně přímého marketingu podle zákona č. 480/2004 Sb.;
 • vedení užívatelského účtu na základě vašeho odvolatelného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
 • účetnictví;
 • využití fotografií, referencí apod., dokud souhlas neodvoláte.

Veškeré osobní údaje jsou důvěrné zpracovávány Správcem. Případně mohou osobní údaje pro Správce zpracovávat i aplikace:

 • Google Analytics
 • Google Ads
 • Sklik
 • Facebook Pixel
 • Mailchimp
 • Fakturovac.cz
 • Fakturoid.cz

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět kontaktováním na e-mail ppc@michaljankovic.cz;
 • požadovat vysvětlení, jaké osobní údaje Správce zpracovává;
 • vyžádat přístup k této informaci a nechat je aktualizovat / opravit;
 • požadovat výmaz osobních údajů;
 • na omezení zpracování osobních údajů;
 • na přenositelnost údajů;
 • v případe pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Cookies

Za účelem zlepšení poskytovaných služeb využívají tyto web stránky soubory cookies. Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Na základě těchto informací však nejste přímo identifikovatelní.

Cookies zpracovávány na základě vašeho souhlasu, co umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Sběr ostatních cookies za marketingovými účely je možné na základě našeho oprávněného zájmu, co umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Webovou stránku lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu. Tento režim je možné nastavit v rámci nastavení prohlížeče, anebo vznést proti sběru námitku podle čl. 21 Nařízení na e-mailové adrese ppc@michaljankovic.cz

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tady už mé obchodní podmínky končí, tak si přečtěte závěrem několik posledních, ale důležitých slov:

 1. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Vezměte, prosím, na vědomí, že obchodní podmínky mohu, zejména z důvodu vyvolaného změnou právních předpisů, v nezbytném rozsahu měnit či doplňovat. Změnu oznámím nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti nových obchodních podmínek na webové stránce. Pokud nevyužijete v tuto dobu práva smlouvu vypovědět, má se za to, že s novým zněním obchodních podmínek souhlasíte.